Lễ khởi công " Dự án cải tạo mở rộng nâng cấp bệnh viện Da Liễu Trung Ương"


Lễ khởi công " Dự án cải tạo mở rộng nâng cấp bệnh viện Da Liễu Trung Ương"