LỄ KHỞI CÔNG ĐƯỜNG NỐI TỪ QL2 QUA KCN THỤY VÂN ĐẾN ĐÊ SÔNG HỒNG


LỄ KHỞI CÔNG ĐƯỜNG NỐI TỪ QL2 QUA KCN THỤY VÂN ĐẾN ĐÊ SÔNG HỒNG