LỄ KHỞI CÔNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VÀ NÔNG TRẠI QUẢN LÝ TRỰC TIẾP


LỄ KHỞI CÔNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VÀ NÔNG TRẠI QUẢN LÝ TRỰC TIẾP