LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP TRỤ SỞ LÀM VIỆC QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG


LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP TRỤ SỞ LÀM VIỆC QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG