LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢI TẠO, NÂNG CẤP QUỐC LỘ 38 THEO HỢP ĐỒNG HÌNH THỨC BOT


LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢI TẠO, NÂNG CẤP QUỐC LỘ 38 THEO HỢP ĐỒNG HÌNH THỨC BOT