LỄ XUẤT QUÂN BẢO VỆ ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN MINH NGHỊ VIỆN THẾ GIỚI LẦN THỨ 132 ( CPU 132)


LỄ XUẤT QUÂN BẢO VỆ ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN MINH NGHỊ VIỆN THẾ GIỚI LẦN THỨ 132 ( CPU 132)